Eğitim

 

Bitirme ve Makine Projeleri Başvuru evrakları ve tarihleri;

-Projeler için Önemli Tarihler ve Yöntem

–Bitirme Projeleri Alım Formları

-Bitirme-Makine Projeleri Ön Formu

-Makine Projesi-I Alım Formu

-Makine Projesi-II Alım Formu

Bitirme ve Makine Projeleri Hazırlarken kullanılacak evraklar ve yardımcı dokümanlar:

–Bitirme ve Makine Projeleri Yazım Klavuzu

–Bitirme Projesi I-II Yazım Şablonu

–Makine Projesi I-II Yazım Şablonu

–Bitirme Projesi I-II Kapak Formu

–Makine Projesi I-II Kapak Formu

Bölümümüz Bitirme ve Makine Projeleri Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Şule Kapkın‘dır. Bölüme teslim edilecek tüm evrakların teslimi koordinatöre yapılmalıdır.

–Makine Projesi I-II Teslim Kuralları

–Bitirme Projesi I-II Teslim Kuralları

Değerlendirme aşamasında Öğretim üyelerinin kullanacağı formlar:

–Bitirme Projesi I Değerlendirme ve Sunum Formu

–Bitirme Projesi II Değerlendirme ve Sunum Formu

–Makine Projesi I-II Not Listesi

 

Staj yapacak öğrencilerin takip etmesi gereken adımlar ve dikkat etmesi gereken hususlar

1)-Staj yapacak öğrenci, öncelikle aşağıda belirtilen dökümanları bölüm ve fakülte web sayfalarındaki öğrenci stajları ile ilgili belgelerin bulunduğu kısımlardan elde etmelidir.

a)- I. Nolu dilekçe ve eki
b)- Zorunlu Staj Formu , Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi  ve Puantaj Cetveli
c)- Staj Bilgi Formu
d)- II. Nolu dilekçe
e)- Öğrenci Staj Sicil Formu
f)- Staj Defteri (Staj bitiminde beyaz karton cilt yaptırılır, ilk sayfası kapakta bulunur.)

2)- Staj yapılması düşünülen firmaya I nolu dilekçe ile başvuru yapılır. Dilekçeyi staj komisyonunun bir üyesi imzalar.

3)- Stajı firma tarafından kabul edilen öğrenciye üniversite tarafından sigorta yaptırılır. Bunun için öğrenci, staja başlama tarihinden 45 gün öncesine kadar Zorunlu Staj Formu (İki nüsha asıl), 1 Adet Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi, 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 1 Adet Öğrenci Kimlik Fotokopisi ve Staj Bilgi Formunu ilgili staj komisyonu üyesine bir poşet dosya içerisinde teslim etmelidir. Zorunlu Staj Formu’nun tamamı bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Zorunlu Staj Sigortası olmayan öğrencinin stajı geçerli sayılmaz. “Zorunlu Staj Formu”, “Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi” ve “Puantaj Cetveli” ne Mühendislik Fakültesi web sayfasından ulaşılabilir.

4)- Yukarıdaki işlemi tamamlayan öğrenci, “Öğrenci Staj Sicil Formu” na ve “Staj Defteri”ne öncelikle fotoğrafını yapıştırır, II nolu dilekçe ile beraber staj komisyonunun bir üyesine imzalatır. Daha sonra “Öğrenci Staj Sicil Formu” ve “Staj Defteri”ni öğrenci işlerine onaylatır. Gerekli onaylatmaları yaptırmayan öğrencinin stajı geçersiz sayılır. II nolu dilekçeyi eki ile beraber staj başlangıcında firmaya teslim eder.

5)- Sigorta işlemlerini ve gerekli onaylatma işlemlerini yaptıran öğrenci artık staj yapmaya hazırdır.

6)- Stajını yapmakta olan öğrenci firma tarafından doldurulup, imzalanan “Puantaj Cetveli” ni ilgili ay sonundan itibaren ve staj sonundan itibaren 10 gün içerisinde öğrenci bürosuna teslim eder. Ayrıca staj sonunda firma yetkilisinin doldurup onayladığı “Öğrenci Staj Sicil Formu”nu “kapalı ve onaylı bir zarf” içerisinde Bölüm Başkanlığı’na ulaştırır (“Öğrenci Staj Sicil Formu” firma tarafından öğrenciye kapalı zarf içerisinde verileceği gibi, posta yoluyla da Bölüm Başkanlığı’na gönderilebilir). “Staj defteri” öğrencinin staj yaptığı yaz dönemini takip eden eğitim öğretim yılı başlangıcında ilan edilen tarihe kadar bölüme imza karşılığında teslim edilir.

7)- Staj defteri veya Öğrenci Staj Sicil Formu eksik olan öğrencilerin stajları kabul edilmez.

Staj Komisyonu
Dr.Öğr. Üyesi Emir SAKMAN (Başkan)
Dr.Öğr. Üyesi Cüneyt ERTAL (Üye)
Doç.Dr. Erman ASLAN (Üye)

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1. Staj hakkında bir soru sorabilir miyim?

Cevap 1. Tabii ki soru sorabilirsiniz. Ancak öncelikle staj panosu ya da bölüm internet sitesinde stajlarla ilgili kısımda sormak istediğiniz konuyla ilgili bir bilginin var olup olmadığından emin olunuz. Eğer cevabınızı bulamadıysanız, staj komisyonu üyelerinden her hangi birine görüşme saatlerinde danışabilirsiniz.

Soru 2. Stajımı ne zaman yapabilirim?
Cevap 2. Stajınıza bütünleme sınavlarınızın bittiği yaz tatilinizin başladığı tarihten itibaren başlayabilirsiniz. Staj başlama ve bitiş tarihini tespit ederken resmi tatil günlerini ve yeni dönemin başlama tarihini dikkate almalısınız. Staja başlama tarihinizden 45 gün önce staj ile ilgili evraklarınızı ilgili komisyon üyesine teslim etmiş olmalısınız.

Soru 3. Yaz tatilinde iki stajımı aynı firmada yapabilir miyim?
Cevap 3. Evet yapabilirsiniz. Hatta tatil süreniz yeterli ise üç stajınızı da aynı firmada yapabilirsiniz. Ancak iki şart yerine getirilmelidir. Öncelikle stajlar için ilgili sınıfın yaz tatilinde olmanız, ardından her stajınızı firmanın farklı departman ya da bölümlerinde yapmanız gerekmektedir.

Soru 4. Yaz tatilinde iki stajımı aynı firmada yapacağım. Staj dökümanlarımı nasıl hazırlayacağım?
Cevap 4. Eğer stajlarınızı ara vermeden yapacak iseniz, tek tarih aralığı olan (iki/üç stajınızın süresini kapsayan) zorunlu staj formu düzenlemeniz yeterlidir. Ancak her stajın sicil formu ve staj defteri ayrı hazırlanmalıdır.

Soru 5. Stajımı yapacağım firma sigorta ile ilgili belge istiyor. Ne yapmam gerekiyor?
Cevap 5. Eğer staj ile ilgili belgeleri eksiksiz olarak ilgili komisyon üyesine teslim ederseniz staja başlamadan bir hafta önce öğrenci işleri bürosundaki stajlarla ilgili kısımdan sigorta olacağınız tarihlere ait belgenizi (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi) temin edebilir, ilgili firmaya iletebilirsiniz.

Soru 6. Staj defterimi nasıl hazırlayacağım?
Cevap 6. Staj defteri içeriği yaptığınız stajın kanıtı niteliğindedir. Staj defteri, tükenmez kalem ile okunaklı olarak yazılmalıdır. Çalışma gün, saat ve başlıkları tam ve açık olarak belirtilmelidir. Staj defterinin içeriği ilgili staj ile uyumlu olmalı, literatür ve alıntıların yanı sıra günlük çalışmalarınızı içeren bilgilere ağırlıklı olarak yer verilmelidir. Staj sicil formlarında ve defterlerde mühür ve imzaların tam olması için gerekli özen gösterilmelidir.

Soru 7. Bu dönem mezun olacağım stajımı tamamladığım zaman ne yapmalıyım?
Cevap 7. Stajınızı bitirip, stajınızla ilgili belgeleri teslim ettiğiniz takdirde çıkış işlemleriniz için öğrenci işleri bürosuna başvurabilirsiniz.

Soru 8. Derslerimi bitirdim sadece hazırlamam gereken bitirme projem ve stajım var. Dönem içinde stajımı yapabilir miyim?
Cevap 8. Derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenciler Eğitim-Öğretim yarıyılı içinde staj yapabilirler.

 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
LİSANS EĞİTİMİ ZORUNLU STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesinde belirtilen hükümler

2. Staj yapılacak yer, ilgili bölüm staj komisyonları ya da öğrenci tarafından tespit edilir.

3. Staj yapılacak tarihler akademik takvime ve staj yönergesine uygun olarak belirlenir.

4. Staj yapılacak yerin istediği belgeler öğrenci tarafından; Bölüm Başkanlıkları veya Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilerek staj yerine teslim edilir.

5. Zorunlu Staj Formu’nda öğrenciye ait bilgiler kısmı, öğrenci tarafından bilgisayarda doldurularak 3 adet çıktısı alınıp imzalanmalıdır.

6. Zorunlu Staj Formu’nda staj yerine ait bilgiler kısmı, kurum yetkilisi tarafından doldurulup kaşe ile

7. Kurum tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formuna, öğrenci tarafından sağlık yardımı beyan taahhütname belgesi aslı (veya E-devlet kapısı SGK kurumundan alınacak MÜSTEHAKLIK BELGESİ), Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Öğrenci Kimlik fotokopisi eklenir.

8. Öğrenci tarafından temin edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi doldurulup fotoğraf yapıştırılır.

9. Öğrenci tarafından hazırlanan Zorunlu Staj Formu (ekleri ile birlikte), Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi Bölüm Staj Komisyonuna staja başlama tarihinden 45 gün önce teslim edilir. Teslim edilen belgeler Bölüm Staj Komisyonu tarafından kaşe ile birlikte imzalanır.

10. Staj Komisyonu tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formu (1 nüshası), Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi

11. Staj Komisyonu tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formları (ekleri ile birlikte) ve Staj Komisyon Tespit Listesi öğrencilerin staja başlama tarihinden en az 10 iş günü öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmelidir. (Bu süreye riayet edilmeyen formlar SGK tarafından kesilen ağır para cezaları nedeniyle işleme alınmayacaktır.)

12. Staj Komisyonu tarafından staj yapacak öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrolü yapılmalıdır. (Staj iptali, birden fazla staj yapılacaksa tarihlerinin çakışması vb. nedenlerden dolayı oluşacak hatalardan Staj Komisyonları sorumludur.)

13. Öğrencinin stajı iptal etmek istemesi veya tarihlerini değiştirilmesi durumunda derhal Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile (Bölüm Staj Komisyonu onayını alarak) müracaat etmesi gerekmektedir. Aksi durumda stajları geçersiz sayılacaktır.

14. Öğrenci Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edilebilir.

15. Öğrenci Staj bitiminde staj yerine onaylattıkları Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini takip eden Eğitim-Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 3 hafta içinde ilgili Staj Komisyonlarına teslim edeceklerdir. (Bu süreye riayet edilmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.)

16. Staj Komisyonları teslim edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini değerlendirerek İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesine uygun olarak gerekli bildirimleri Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna yapar.

 

 

 

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programları

Bahar Yarıyılı Lisans Ara Sınav Programları

Bahar Yarıyılı Lisansüstü Ara Sınav Programları

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programları

Bahar Yarıyılı Lisans Ders Programı (%30 İngilizce)

Bahar Yarıyılı Lisans Ders Programı (Türkçe)

Bahar Yarıyılı Lisansüstü Ders Programı

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

Güz Yarıyılı Lisans Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

Güz Yarıyılı Lisansüstü Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programları

Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı (%30 İngilizce)

Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı (Türkçe)

Güz Yarıyılı Lisansüstü Ders Programı

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programları

Güz Yarıyılı Lisans Ara Sınav Programları

Güz Yarıyılı Lisansüstü Ara Sınav Programları

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

Bahar Yarıyılı Lisans Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

Bahar Yarıyılı Lisansüstü Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programları

Bahar Yarıyılı Lisans Ders Programı (%30 İngilizce)

Bahar Yarıyılı Lisans Ders Programı (Türkçe)

Bahar Yarıyılı Lisansüstü Ders Programı

2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

Güz Yarıyılı Lisans Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

Güz Yarıyılı Lisansüstü Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programları

Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı (%30 İngilizce)

Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı (Türkçe)

Güz Yarıyılı Lisansüstü Ders Programı

2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programları

Güz Yarıyılı Lisans Ara Sınav Programı

Güz Yarıyılı Lisansüstü Ara Sınav Programı

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

Bahar Yarıyılı Lisans Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

Bahar Yarıyılı Doktora Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programları

 

Bahar Yarıyılı Lisans Ara Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Ara Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Doktora Ara Sınav Programı

2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programları

Bahar Yarıyılı Lisans Ders Programı (%30 İngilizce)

Bahar Yarıyılı Lisans Ders Programı (Türkçe)

Bahar Yarıyılı Lisansüstü Ders Programı

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

Güz Yarıyılı Lisans Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

Güz Yarıyılı Lisansüstü Bitirme ve Bütünleme Sınav Programları

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programları

Güz Yarıyılı Lisans Ara Sınav Programı

Güz Yarıyılı Lisansüstü Ara Sınav Programı

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programları

Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı (%30 İngilizce)

Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı (Türkçe)

Güz Yarıyılı Lisansüstü Ders Programı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1989 yılında kurulan ve 1989-1990 öğretim yılında eğitime başlayan İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi`nin 14 bölümünden biridir. Makine Mühendisliği Bölümü, mühendislik alanındaki yoğun teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, endüstrinin karşılaştığı problemleri anlayıp, çözüm yollarını araştıracak ve sentez yaparak çözüm getirebilecek, makine mühendisliği ile ilgili teknolojileri geliştirmek için temel ve uygulamalı bilim prensiplerini bilen mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yukarıda belirlenen amaçların yerine getirilmesi için bölüm mühendislik öğreniminin yanı sıra, bilimsel etkinlikleri iki ayrı alanda yoğunlaştırmıştır. Birinci alan yurt içi etkinlikleri, ikinci alan ise yurt dışı etkinlikleridir. Yurt içi etkinliklerinin temelini endüstri ile ortak yapılabilecek çalışmaların organize edilmesi oluşturmaktadır. Yurt dışı etkinliği olarak bölümün gelecekteki vizyonunda büyük önem taşıyacak olan ERASMUS programı çerçevesinde Avrupa’da değişik üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümleri ile yakın zamanda karşılıklı anlaşmalar imzalanmıştır. Öğrenim ve araştırma ile ilgili deneyim değişimi sunan bu işbirlikleri, günümüz teknolojisini yakalama adına oldukça önem taşımaktadır. Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde Makine ve Teknoloji Kulübü bulunmaktadır. Bu kulüp çerçevesinde makine günleri düzenlenmekte ve bu sayede makine mühendisliği ile ilgili firmaların İnsan Kaynakları departmanlarından gelen yetkililer ile katılımcı öğrenciler arasında bir iletişim kurulmakta ve mezuniyet sonrasında iş imkanları sağlanmaktadır. Mezun havuzu oluşturulmakta ve bu sayede öğrencilerin sektörle iletişimi daha verimli hale getirilmektedir. Her öğretim yılında staj zorunluluğu (Atölye stajı, İmalat stajı, İşletme ve organizasyon stajı) sayesinde öğrencilerimizin endüstri ile olan ilişkilerinde aktif olması sağlanmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümü’nde yedi adet Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. 

Bunlar;

Biyomekanik Ana Bilim Dalı

Enerji Ana Bilim Dalı

Konstrüksiyon Ana Bilim Dalı

Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Ana Bilim Dalı

Makine Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı

Mekatronik Ana Bilim Dalı

Otomotiv Ana Bilim Dalı

Bölümümüz bünyesinde 7 tane Profesör, 5 tane Doçent, 8 tane Doktor Öğretim Üyesi ve 9 tane Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde %30 İngilizce eğitim verilmektedir. İngilizce isimli olan derslerin içeriği İngilizce olmaktadır. Bölümümüzde 1.sınıftan itibaren teknik dersler verilmektedir. 2. sınıftan itibaren daha mesleki dersler yer almaktadır. Son sınıfta tamamen seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrenciler ilgi alanlarına göre ders seçimi yapabilmektedirler. Ders planımızda, dinamik, sistem kontrol, makine elemanları, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, termodinamik, malzeme, mukavemet, bilgisayar programlama gibi dersler zorunlu tutulmuştur. Bununla birlikte öğrencilerin ilgi ve çalışmaları doğrultusunda Titreşim, Simülasyon ve Kontrol , Akıllı Malzemeler, CAD/CAM, Otomasyon, Aerodinamik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, İklimlendirme-Soğutma İlkeleri, Mikro-Nano Sistemler, Sistem Tasarımı, İleri Programlama gibi konularda seçimlik dersler bulunmaktadır.

Bölümümüzde Bilgisayar Laboratuvarı, Malzeme Laboratuvarı, Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon, Mekatronik Laboratuvarı, Malzeme Laboratuvarı, Hava Tüneli ve Biyomekanik Laboratuvarı, Öğrenci Laboratuvarları bulunmaktadır.